لینک کلاس های آنلاین

درصورت بروز مشکل در برقراری ارتباط با کلاس ها

پایه های پیش دبستان تا سوم با شماره های 44257349  و  44224317
و پایه های چهارم تا ششم با شماره های 44226100 و  44236812

تماس حاصل فرمایید تا همکاران شما را راهنمایی نمایند.

پیش دبستان

پیش دبستان الف - خانم پارسا

https://event.alocom.co/class/javidschool/pish1


پیش دبستان ب - خانم میرهاشمی

https://event.alocom.co/class/javidschool/pish2


پیش دبستان ج - خانم عطائی فر

https://event.alocom.co/class/javidschool/pish3


پایه اول

اول الف - خانم کوهستانی

https://event.alocom.co/class/javidschool/aval1


اول ب - خانم قاسمی

https://event.alocom.co/class/javidschool/aval2


اول ج - خانم حسینیان

https://event.alocom.co/class/javidschool/aval3


اول د - خانم راجی

https://event.alocom.co/class/javidschool/aval4


پایه دوم

دوم الف - خانم رضانیا

https://event.alocom.co/class/javidschool/dovom1


دوم ب - خانم اسماعیلی 

https://event.alocom.co/class/javidschool/dovom2


دوم ج - خانم شارقی

https://event.alocom.co/class/javidschool/dovom3


پایه سوم

سوم الف - خانم فتاحی

https://event.alocom.co/class/javidschool/sevom1


سوم ب - خانم صباغیان

https://event.alocom.co/class/javidschool/sevom2


سوم ج - خانم طاهریون

https://event.alocom.co/class/javidschool/sevom3


پایه چهارم

چهارم الف - خانم پشنگ پور

https://event.alocom.co/class/javidschool/chaharom1


چهارم ب - خانم تقی نژاد

https://event.alocom.co/class/javidschool/chaharom2


پایه پنجم

پنجم الف

https://event.alocom.co/class/javidschool/panjom1


پنجم ب 

https://event.alocom.co/class/javidschool/panjom2


پنجم ج 

https://event.alocom.co/class/javidschool/panjom3


پایه ششم

ششم الف

https://event.alocom.co/class/javidschool/sheshom1


ششم ب 

https://event.alocom.co/class/javidschool/sheshom2


ششم ج

https://event.alocom.co/class/javidschool/sheshom3