لینک کلاس های اصلی آنلاین

درصورت بروز مشکل در برقراری ارتباط با برنامه اسکای روم
پایه های پیش دبستان تا سوم با شماره های 44257349  و 44236419 و  44224317
و پایه های چهارم تا ششم با شماره های 44226100 و  44236812

یا شماره های 44272301 و 44272302 و 44211109 و 44224077 - داخلی 605
تماس حاصل فرمایید تا همکاران شما را راهنمایی نمایند.


پیش دبستان

پیش الف

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/pishe-a


پیش ب

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/pish-b


پیش ج

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/pishe-c


پایه اول

اول  الف خانم کوهستانی

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/aval-a


اول ب خانم قاسمی

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/aval-b


اول ج خانم حسینیان

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/aval-c


پایه دوم

دوم الف خانم رضانیا

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/dovom-a


دوم ب خانم اسماعیلی 

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/dovom-b


دوم ج خانم شارقی

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/dovom-c


پایه سوم

سوم الف خانم فتاحی

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/sevom-a


سوم ب خانم محبی

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/sevome-b


سوم ج خانم صباغیان

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/sevom-c


پایه چهارم

چهارم الف خانم پشنگ پور

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/chaharom-a


چهارم ب خانم سرخیل

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/chaharom-b


چهارم ج  خانم خردور

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/chaharome-c


پایه پنجم

پنجم الف خانم تقی نژاد

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/panjome-a


پنجم ب خانم طاهریون

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/panjome-b


پنجم ج خانم جعفری

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/panjome-c


پایه ششم

ششم الف

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/sheshome-a


ششم ب

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/sheshom-b


ششم ج

https://www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/sheshome-c