لیست روز و ساعت کلاس های تابستان 1400

لیست کلاسهای تابستان به شرح زیر می باشد :