با سلام
آدرس زیر را باز کنید.
javid.amsmart.ir

دانش آموزان برای ورود در قسمت
نام کاربری : کد ملی بدون صفر اول با صفحه کلید انگلیسی
و رمز ورود: عدد 1 با صفحه کلید انگلیسی
را وارد نمایید. 
با توجه به ساعت کلاس خود وارد کلاس شوید.