کلاس های زبان انگلیسی

پایه

کلاس

لینک اسکای روم

پیش

پیش 1

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/552b8dfe0e

پیش 2

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/cf694821da

     

اول

پایه اول زبان - خانم خادم- فونیکس 1- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/b16abfc666

پایه اول زبان - خانم نیکیار- فونیکس 2- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/34f93bc412

پایه اول زبان - خانم ملایی- فونیکس 1- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/fb491cf912

پایه اول زبان - خانم رستمی- فونیکس 1- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/0f9067aa3f

     
     

دوم

پایه دوم زبان - خانم خادم- فونیکس 3- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/2c7b274a7f

پایه دوم زبان - خانم ملایی- فونیکس 1- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/27f9a39a49

پایه دوم زبان - خانم رستمی- فونیکس 6- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/8a82da861a

پایه دوم زبان - خانم خانلو- بیگ 2درس7- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/59c8868c96

پایه دوم زبان - خانم نیکیار- فونیکس 6- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/cf18dab635

پایه دوم زبان - خانم ایمانی- بیگ 1درس 4- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/346948af2d

     

سوم

پایه سوم زبان - خانم نیکیار- بیگ2درس5- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/17d8cf3464

پایه سوم زبان - خانم ملایی- بیگ 2درس1- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/effac42e66

پایه سوم زبان - خانم صبوری- فونیکس 6- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/577eba2e89

پایه سوم زبان - خانم ایمانی- بیگ1درس6- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/c0d72d5bed

پایه سوم زبان - خانم رستمی- بیگ1درس3- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/b8e2e89d9c

پایه سوم زبان - خانم خانلو- بیگ3و4- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/8a499bace8

     

چهارم

پایه چهارم زبان - خانم نیکیار- بیگ3درس6- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/7c29504554

پایه چهارم زبان - خانم علیان- بیگ1درس1- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/2517b36672

پایه چهارم زبان - خانم عقیلی- بیگ3درس1- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/c727b662d2

پایه چهارم زبان - خانم صبوری- بیگ2درس7- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/06c00bdce0

پایه چهارم زبان - خانم ایمانی- بیگ2درس1- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/dc27c63c75

پایه چهارم زبان - خانم خانلو- بیگ4درس1- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/532acfee74

     

پنجم

پایه پنجم زبان - خانم نیکیار- بیگ4درس1- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/ac4f137ef7

پایه پنجم زبان - خانم علیان- بیگ2درس3- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/18decdcef3

پایه پنجم زبان - خانم عقیلی- بیگ4درس4- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/b3a558d644

پایه پنجم زبان - خانم صبوری- بیگ2درس8- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/6cb9d0b2e8

پایه پنجم زبان - آقای مهدیزاده- تین2درس4- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/6d4dc4d32b

     

ششم

پایه ششم زبان - خانم نیکیار- بیگ4درس3- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/a6e2cec8a4

پایه ششم زبان - خانم علیان- بیگ2درس2- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/d94aa3d5d9

پایه ششم زبان - خانم عقیلی- بیگ3درس6- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/86e5a07c68

پایه ششم زبان - خانم صبوری- بیگ2درس8- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/ef46268095

پایه ششم زبان - خانم ایمانی- بیگ4درس8- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/452f52a998

پایه ششم زبان - آقای مهدیزاده- تین3درس4- 400-99

www.skyroom.online/ch/arash_anoosh/574d8b658f