اولین جلسه تمرینات ورزشی دبستان غیردولتی جاوید در روز پنجشنبه مورخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۲ در حیاط دبستان با حضور مربیان و دانش آموزان منتخب برگزار گردید.

تیم های برگزیده جهت شرکت در مسابقات منطقه ای به انجام فعالیتها و تمارین تخصصی پرداختند.

این سری مسابقات در رشته های مختلف ورزشی، همه ساله در سطح منطقه و در ماههای آبان و آذر برگزار می گردد.

اسامی نفرات و تیم های منتخب در رشته های مختلف متعاقبا اعلام خواهد شد.

واحد پرورشی دبستان جاوید