به نام خدا


طبق دعوتنامه ارسالی در گروه های شاد کلاسها

پنج شنبه 15 دی ماه طبق زمانبندی زیر برای تحویل کارنامه در خدمتتان هستیم