دانش آموز عزیز پایه ششم دبستان جاوید آقای هونام امیرحسینی برای همدردی با پسر عموی خود که در حال شیمی درمانی است موهای خود را کوتاه کرده است. ضمن تحسین این پسر جوانمرد و مهربان برای پسر عموی ایشان و تمامی بیماران آرزوی شفای عاجل داریم.