بدرقه و تقدیر  همکاران دبستان جاوید از سرکار خانم دکتر شاکری که سالها بعنوان مشاور همراه و همیار همکاران و دانش آموزان بودند و اکنون برای ادامه تحصیل و اخذ مدرک PHD عازم خارج از کشور می باشند.