با استفاده از یخ خشک دانش آموزان با ساختار ستارگان دنباله دار در کهکشان آشنا شدند و دنباله ایجاد شده آن در فضا آشنا شدند.