برگزاری جلسه مشاوره آموزشی با دانش آموزان و اولیای پایه ششم
با حضور آقای سلطانی معاون آموزشی حله 5