در هفته آخر بهمن ماه اردوی تفریحی  بازدید از مجتمع بزرگ ایران مال و مجموعه تفریحی هلیوم پارک ویژه تمامی پایه ها برگزار گردید.

در این اردو ابتدا دانش آموزان از اماکن دیدنی مجتمع ایران مال بازدید نموده و سپاس در مجموعه تفریحی هلیوم پارک مشغول بازی و تفریح شدند.

این اردوی نیم روزه طی ۳ روز برای کلیه پایه ها برگزار گردید.