با پیگیری مدیریت محترم دبستان عینک های آموزشی  VR از خارج از کشور توسط مدرسه خریداری و بالاخره به دستمان رسید. امروز در جلسه انجمن اولیا و مربیان این عینک ها رونمایی شد و به زودی پس از آموزش دیدن معلمان محترم در تدریس ایشان به عنوان ابزار کمک آموزشی جهت عینی شدن و جذابیت بخشیدن به مفاهیم آموزشی و تفهیم بهتر مطالب از آن استفاده خواهد شد.