مدرسه جاوید جهت ایجاد طروات و شادابی دانش آموزان سالن ورزشی کانون قدس را برای ورزش دانش آموزان در فرصت باقیمانده از سال تحصیلی رزرو نموده است. دانش آموزان با رضایتنامه اولیا می توانند در در ساعت مقرر مربوط به پایه خود در مدرسه حاضر شوند و با سرویس رفت و آمد مدرسه به ورزشگاه مراجعه و پس از پایان برنامه به مدرسه بازمی گردند. رفت  و آمد بین مدرسه و منزل بعهده اولیای محترم می باشد.

محل سالن: کانون قدس ( شهرک غرب – خیابان ایران زمین )
زمان : طبق جدول زمان بندی زیر 👇👇