اردوی نیم روزه شهربازی ژوپیتر ( مجتمع کوروش) برای تمامی پایه ها طی چهار روز (در هفته آخر و در هفته اول بهمن ماه) برگزار گردید. دانش آموزان در این اردو متناسب با سن و پایه تحصیلی، مشغول بازیهای متنوع و مفرح شدند.