این همایش روزهای شنبه بعدازظهر در دو گروه پایه های دوم و سوم و گروه دیگر شامل پایه های چهارم تا ششم

توسط جناب آقای دکتر حسن وکیلی - مشاور و مدرس آموزش خانواده -

به صورت آنلاین برگزار می گردد.