نصب گیت ضدعفونی در ورودی دبستان جاوید

نصب گیت ضدعفونی در ورودی دبستان جاوید