پیش ثبت نام


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 70 حرف بنویسید.
پایه تحصیلی مورد نظر : را انتخاب کنید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/07/10

لطفا تاریخ کامل با روز و ماه و سال درج شود

شماره موبایل مادر را بنویسید. شماره موبایل مادر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل پدر را بنویسید. شماره موبایل پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تلفن منزل را بنویسید. تلفن منزل را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
نحوه آشنایی با ما را بنویسید. نحوه آشنایی با ما را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...

ضمن سپاس از اعتماد و انتخاب شما ،

ظرفیت پیش دبستان و تمامی پایه های دبستان جاوید تکمیل است