آشنایی با تابلو های روش تحقیق و پژوهش، ازمایش و طراحی و ساخت